Изложбата „Изкуството на маската“ гостува на Артсалона в гр. Перник

През първата половина на месец февруари 2023 г., изложбата „Изкуството на маската“ беше представена и в Артсалона на Двореца на културата в град Перник. Тя е подготвена и представена в рамките на проекта  „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, реф. № CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПА България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme.