Проект „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009, РД-02-29-118/09.06.2022, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme 2014 – 2020

На 30 октомври 2022 г. в гр. Перник се проведе работна среща на екипите на партньорските организации по проекта „Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009, РД-02-29-118/09.06.2022, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme. От страна на водещия партньор Фондация „Нишвил“ на срещата присъстваха Иван Благойевич (ръководител на проекта), Бранислав Деянович (координатор на проекта), Желко Любич (музакален експерт), Радован Живкович и Саша Милкович (външни експерти). Oт страна на Сдружение „Локално наследство“, гр. Перник присъстваха Владимир Русев (координатор на проекта), д-р Милена Любенова (председател на УС), Цветанка Атанасова (член на УС), Ния Спасова (етнолог), Валерия Момчилова (музикален експерт). На срещата беше обсъдено изпълнението на предстоящи дейности по проекта – организиране на работилници за сурвакарски маски, изложба и концерт в гр. Перник. Взети бяха решения относно реализирането на заложените дейности.