Проект „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Сърбия 2014 – 2020

Сдружение „Локално наследство“ стартира работа в партньорство с Фондация „Нишвил“, гр. Ниш, Сърбия (водещ партньор) по проект „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009. Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme (www.ipacbc-bgrs.eu)

Основна цел на проекта е укрепване на икономическия и туристическия потенциал чрез съхраняване и представяне на културно-историческото наследство. В рамките на проекта ще се популяризира нематериалното културно наследство от региона на Ниш (Сърбия) и Перник (България), като се създадат условия за повишаване видимостта на елементи от традиционната култура, сред които характерното пеене за двата гранични региона и маскарадните игри в Пернишко. В проекта са заложени дейности, които ще предложат и съвременни интерпретации на наследството, с цел да се достигне до по-широка публика. Резултатите от проекта се очаква да насърчат партньорските инициативи между двете организации и други институции от двете страни на границата, и да създадат условия за укрепване на трансграничното сътрудничество в по-широк контекст.