Членове на СНЦ „Локално наследство“ могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на Сдружението.

Членството в Сдружението е доброволно.

Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на  Устава на СНЦ „Локално наследство“.

Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.