Проект „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme 2014 – 2020

На 25 юли 2022 г. в гр. Ниш, Р Сърбия се проведе първата работна среща на екипите на партньорските организации по проекта „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safegurading and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, Ref. No 2014TC1615CB007-CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme. От страна на водещия партньор Фондация „Нишвил“ на срещата присъствахa Иван Благойевич (ръководител на проекта), Душица Никифорович (финансов експерт),  Бранислав Деянович (координатор на проекта), а от страна на Сдружение „Локално наследство“ – гр. Перник присъстваха Владимир Русев (координатор на проекта) и Сезер Асан (счетоводител на проекта). Обсъдени бяха дейностите по проекта и изготвянето на План за действие.  Дискутирано беше провеждането на обществените поръчки, правилата за управление, комуникационния план и рекламните материали по проекта.